ERTIR TOPARYŇ SAHYPASY. Registrasiýa
Unutdym.

Ýokaryk

Betinden hem Gytyndan.

Ertir
SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (13:58)
Sowgatlaryň öň diňe 12 sanagy görünýärdi. Häzir aşak skroll etdigiňizçe beýlekileri hem açylar. Garaz, sowgatlaryň hemmesini görmek mümkin. ...Sowgatlaryň öň diňe 12 sanagy görünýärdi. Häzir aşak skroll etdigiňizçe beýlekileri hem açylar. Garaz, sowgatlaryň hemmesini görmek mümkin.
26 sany teswir
agajanh: @regular, obnowit edip göräý, şuwagt pully sowgadam, beýlekinem tekstini görkezýär. www-da touchda-da.14:15
karizma: boldy agajan indi hemme zat gul yaly ko kooo sagbol, meng u.n gaty gereklidi....14:17
Edenist: Sagja bola)14:21

  Ertir
  SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (12:50)
  Pikirlerde toparyň adyndan ýazgy ýazylsa we toparyň özüne degişli saýdy bar bolsa onda suratynyň aşagyndan "SAÝT" düwmesi çykýar. ...Pikirlerde toparyň adyndan ýazgy ýazylsa we toparyň özüne degişli saýdy bar bolsa onda suratynyň aşagyndan "SAÝT" düwmesi çykýar. Oňa basyp göni sahypasyna gidip bilersiňiz.
  1 sany teswir
  Gowşut: narmaaalny12:51

   Ertir
   SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (12:06)
   Saýtdaky awatar saýlanýan ýerde goýulan suratlar kaçestwasy pesiräkdi we kiçi formatdady. Indi awatarlar has uly görünýäni üçin, ol suratlar...Saýtdaky awatar saýlanýan ýerde goýulan suratlar kaçestwasy pesiräkdi we kiçi formatdady. Indi awatarlar has uly görünýäni üçin, ol suratlary hem çalyşdyk. 111 sany täze surat ýüklendi. Içinden gowujasyny saýlap, özüňize awatar şeklinde goýup bilersiňiz.
   10 sany teswir
   karizma: hym12:09
   karizma: Bagyşlan onda12:10
   agajanh: @Karizma, sowgatlar görünýändir indi. Hemmesem.13:57

    Ertir
    SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (05:54)
    Toparyň administratorlaryna! Toparyň sahypasynda, Google Analytics kodyny goýmak mümkinçilik döredildi. "Topary üýtget&quo...Toparyň administratorlaryna!

    Toparyň sahypasynda, Google Analytics kodyny goýmak mümkinçilik döredildi. "Topary üýtget" diýen ýerden ýazyp bilersiňiz.

    http://google.com/analytics girip aşakdaky stepleri geçeniňizden soň UA- bilen başlaýan kod berýär. Şol kody toparyň sahypasyna goşsaňyz herdürli statistika alyp bilersiňiz.

    Näçe adam girdi, haýsy ýurtlardan girilýär we ş.m. Käbir statistikalaryň suratlaryny hem goýaýyn. Has düşnükli bolmagy üçin. Düşünmedikler bolsa, şahsyda ýazyp bilerler.

    7 sany teswir
    Bayram-Jm: Gowy06:39
    windizel: @agajanh kyn görmede täzeden düşündirsene. Düşünmedim. Mende-de kiçijek Komýuter sapaklary diýen topar açan boldum.. Gyzyklyja zat bolsa ulanalyda21:14
    puella: menem dushunmedim12:06

     Ertir
     SAÝT 02 Sentýabr, 2013ý (06:53)
     Gyraky menýu üýtgedildi. Indi siziň agza bolan toparlaryňyz hem edil ýokarky menýuň aşagynda görünýär. Üstüne basan wagtyňyz, ...Gyraky menýu üýtgedildi. Indi siziň agza bolan toparlaryňyz hem edil ýokarky menýuň aşagynda görünýär.

     Üstüne basan wagtyňyz, göni şol topara girýär. Iň soňky agza bolanyňyza görä sortirowka edilýär we 3-si görünýär. Galanyny görmek üçin menýuny açmaly.

     5 sany teswir
     Arantes: bolya bolya, sheydip hy berda ing bolman a tak jogap bolmasa yazmaly bolyada :D06:58
     Gowşut: bet06:58
     agajanh: aý indi hamala şoňça ýazanyňy gören däldir öýdýäňmäý :D06:58

      Ertir
      SAÝT 01 Sentýabr, 2013ý (14:16)
      Şahsy sahypada üýtgeşme geçirildi. Hasabymy üýtget ýere girip, arka fon saýlap bilersiňiz. Aşakdaky ýaly görnüşde çykýar
      22 sany teswir
      Twinkle: temada ilki shahsy sahypa name zat, name ucin gerekdigi barada dushundirish yazmaly ekeniñ14:23
      agajanh: @Twinkle, şahsy sahypaň näme üçin gerek däldigini bilmeýäne şahsy sahypa nämesine gerek14:25
      agajanh: gerekdigini *14:25

       Ertir
       SAÝT 30 Awgust, 2013ý (05:31)
       Toparyň içinde ýazgy ýazmak üçin, Pikir ýazylýan ýeriň ýokarjygyndan haýsy topara degişlidigini saýlamaklyk ýeterlik.
       4 sany teswir
       Arantes: @karizma sana yakishtiramadim ya bu soruyu, bunu anlamicak kadar gerizekali deildirsin ;)07:53
       karizma: Yo indi nama gerekga şu :) @Arantes 07:54
       Arantes: @agajan erkek bol, wap'da hem duzetsene toparlary07:54

        Ertir
        SAÝT 30 Awgust, 2013ý (05:21)
        Toparlarda üýtgeşmeler geçirildi. Esasy üýtgeşme, toparyň içinde pikir paýlaşmak mümkinçiligidir. Ýakyn günlerde beýleki aýratynlyklary hem ...Toparlarda üýtgeşmeler geçirildi. Esasy üýtgeşme, toparyň içinde pikir paýlaşmak mümkinçiligidir. Ýakyn günlerde beýleki aýratynlyklary hem goşmagy planlaýarys.
        11 sany teswir
        mia: indi name etmeli men?05:26
        agajanh: wapdan girip ýazaýmasaň.05:27
        mia: ok05:27

         Ertir
         SAÝT 27 Awgust, 2013ý (03:04)
         Indi diňe bir agzanyň pikirlerini hem filter edip bilersiňiz. Meselem Gowşut agzanyň paýlaşan bloglary, wideolary aýratyn görip bolýar....Indi diňe bir agzanyň pikirlerini hem filter edip bilersiňiz. Meselem Gowşut agzanyň paýlaşan bloglary, wideolary aýratyn görip bolýar.
         5 sany teswir
         Neutron: Gowy habar03:06
         agajanh: @Twinkle, şahsyda iberäý, beýle näme surat.03:06
         mezhnun2: yazan mowzugymy pozup bilyan. pikirimem pozup bilyanmi03:09

          Ertir
          SAÝT 26 Awgust, 2013ý (03:36)
          Indi pikirleriň içinden çykmazdan filterleri ulanyp bilersiňiz... Meselem dostlarym, haýsy bloglary okamagy maslahat berýäler, ýa-da haýsy w...Indi pikirleriň içinden çykmazdan filterleri ulanyp bilersiňiz... Meselem dostlarym, haýsy bloglary okamagy maslahat berýäler, ýa-da haýsy wideolary paýlaşypdyrlar.
          5 sany teswir
          agajanh: Meselem, Suratlar saýlap, Ähli kişiňki diýseň hemme kişiň paýlaşan suratlary çykýa.03:41
          Gowşut: düşündim03:42
          Arantes: dinge pikirler yok ekena, suratsyz, blogsyz, videosyz, gifsiz dingeje pikir okajak bolsam yoga beyle filtr03:46

           Ertir
           SAÝT 24 Awgust, 2013ý (02:42)
           WAP-çylar gaty kösenmez ýaly, indi surata arkaýyn basyp bilersiňiz. Eger gif bolsa we köp puluňyzy aljak bolsa onda öňünden duýdurar. ...WAP-çylar gaty kösenmez ýaly, indi surata arkaýyn basyp bilersiňiz. Eger gif bolsa we köp puluňyzy aljak bolsa onda öňünden duýdurar.

           "Bu surat 474.45 kb. Hakykatdan hem achmak isleyanizmi? Hawa"

           Hawa basanyňyzdan soň açar. Şu suratda barlap bilersiňiz.

           omg-wow-bro.gif
           16 sany teswir
           DonnieBooBoo: Agajan MB'da görkezseñ gowy bolordy.. 200KB = 0.2MB diýseñ gowu bolya.03:04
           agajanh: hemmesinede goşdum. 2-3 kb sanalýan bolsa gerek bolar :D03:07
           Twinkle: :D03:22

            Ertir
            SAÝT 23 Awgust, 2013ý (19:29)
            Şahsy habarlaşma hem azajyk üýtgedildi. WWW-da. Siziňkinä bilemok welin, meňkä öň haýal açýady. Tizligi gowylanan bolmaly.
            4 sany teswir
            Shony ayt: ha okey saol gardash19:30
            Sasha: barynam açyp dur 19:32
            Sasha: iň gowy zady şahsy hatlary birlikde pozup bolýan edilipdir19:32

             Ertir
             SAÝT 23 Awgust, 2013ý (16:04)
             Indi WAP-dan hem blogy pikirlerde paýlaşyp bolýar. Link goýup kösenip ýörmek gerek däl.
             8 sany teswir
             agajanh: @Tourist, plýushana gadagan. Ýazybam otyrma. Iň soňunda tapylyp pozulsa, bar bal yzyna alynýar.16:08
             Tourist: @agajanh, dogry16:09
             Brigada: @agajanh, temalarda-da @ adyn tutulsa geler yaly etsene16:10

              Ertir
              SAÝT 23 Awgust, 2013ý (13:05)
              Indi pikirlerde, adynyň ýanyna elteňizde şular ýaly strelka çykýar. Şoňa basyp jogap ýazyp bilersiňiz. Ady türkmençe bolsun, n...Indi pikirlerde, adynyň ýanyna elteňizde şular ýaly strelka çykýar. Şoňa basyp jogap ýazyp bilersiňiz.

              Ady türkmençe bolsun, nokatly bolsun, znaçokly bolsun onda-da oňa duýduruş barýar.

              14 sany teswir
              agajanh: @Unknown_agza, hawa refresh etmeli bolýar.13:31
              agajanh: soň biriniň adynyň gyrasyna getir myşkany, znaçok çykýar. Şoňa bassaň, göni özi @ edip goýýar.13:31
              Unknown_agza: @agajanh, vse, dushundim indi13:32

               Ertir
               SAÝT 22 Awgust, 2013ý (22:20)
               Sahypanyň aşagyna skrol etseňiz, gapdaldan ýokardaky znaklar çykýar. Bolmasa her gezek ýokaryk gideňde görmelidi...
               6 sany teswir
               Martins: @agajan ertir apk nireden skacat edip bolar link goyayda 22:22
               Tourist: gowy bolupdyr , 22:23
               agajanh: Martins, apk bar welin, kän gowy zat däl. Onda-da barlaýyn diýseň: http://ertir.com/ErtirApp.apk22:28