ERTIR TOPARYŇ SAHYPASY. Registrasiýa
Unutdym.

Ýokaryk

Betinden hem Gytyndan.

Ertir
SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (13:58)
Sowgatlaryň öň diňe 12 sanagy görünýärdi. Häzir aşak skroll etdigiňizçe beýlekileri hem açylar. Garaz, sowgatlaryň hemmesini görmek mümkin. ...Sowgatlaryň öň diňe 12 sanagy görünýärdi. Häzir aşak skroll etdigiňizçe beýlekileri hem açylar. Garaz, sowgatlaryň hemmesini görmek mümkin.
26 sany teswir
agajanh: @regular, obnowit edip göräý, şuwagt pully sowgadam, beýlekinem tekstini görkezýär. www-da touchda-da.14:15
karizma: boldy agajan indi hemme zat gul yaly ko kooo sagbol, meng u.n gaty gereklidi....14:17
Edenist: Sagja bola)14:21

  Ertir
  SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (12:50)
  Pikirlerde toparyň adyndan ýazgy ýazylsa we toparyň özüne degişli saýdy bar bolsa onda suratynyň aşagyndan "SAÝT" düwmesi çykýar. ...Pikirlerde toparyň adyndan ýazgy ýazylsa we toparyň özüne degişli saýdy bar bolsa onda suratynyň aşagyndan "SAÝT" düwmesi çykýar. Oňa basyp göni sahypasyna gidip bilersiňiz.
  1 sany teswir
  Gowşut: narmaaalny12:51

   Ertir
   SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (12:06)
   Saýtdaky awatar saýlanýan ýerde goýulan suratlar kaçestwasy pesiräkdi we kiçi formatdady. Indi awatarlar has uly görünýäni üçin, ol suratlar...Saýtdaky awatar saýlanýan ýerde goýulan suratlar kaçestwasy pesiräkdi we kiçi formatdady. Indi awatarlar has uly görünýäni üçin, ol suratlary hem çalyşdyk. 111 sany täze surat ýüklendi. Içinden gowujasyny saýlap, özüňize awatar şeklinde goýup bilersiňiz.
   10 sany teswir
   karizma: hym12:09
   karizma: Bagyşlan onda12:10
   agajanh: @Karizma, sowgatlar görünýändir indi. Hemmesem.13:57

    Ertir
    SAÝT 03 Sentýabr, 2013ý (05:54)
    Toparyň administratorlaryna! Toparyň sahypasynda, Google Analytics kodyny goýmak mümkinçilik döredildi. "Topary üýtget&quo...Toparyň administratorlaryna!

    Toparyň sahypasynda, Google Analytics kodyny goýmak mümkinçilik döredildi. "Topary üýtget" diýen ýerden ýazyp bilersiňiz.

    http://google.com/analytics girip aşakdaky stepleri geçeniňizden soň UA- bilen başlaýan kod berýär. Şol kody toparyň sahypasyna goşsaňyz herdürli statistika alyp bilersiňiz.

    Näçe adam girdi, haýsy ýurtlardan girilýär we ş.m. Käbir statistikalaryň suratlaryny hem goýaýyn. Has düşnükli bolmagy üçin. Düşünmedikler bolsa, şahsyda ýazyp bilerler.

    7 sany teswir
    Bayram-Jm: Gowy06:39
    windizel: @agajanh kyn görmede täzeden düşündirsene. Düşünmedim. Mende-de kiçijek Komýuter sapaklary diýen topar açan boldum.. Gyzyklyja zat bolsa ulanalyda21:14
    puella: menem dushunmedim12:06

     Ertir
     SAÝT 02 Sentýabr, 2013ý (06:53)
     Gyraky menýu üýtgedildi. Indi siziň agza bolan toparlaryňyz hem edil ýokarky menýuň aşagynda görünýär. Üstüne basan wagtyňyz, ...Gyraky menýu üýtgedildi. Indi siziň agza bolan toparlaryňyz hem edil ýokarky menýuň aşagynda görünýär.

     Üstüne basan wagtyňyz, göni şol topara girýär. Iň soňky agza bolanyňyza görä sortirowka edilýär we 3-si görünýär. Galanyny görmek üçin menýuny açmaly.

     5 sany teswir
     Arantes: bolya bolya, sheydip hy berda ing bolman a tak jogap bolmasa yazmaly bolyada :D06:58
     Gowşut: bet06:58
     agajanh: aý indi hamala şoňça ýazanyňy gören däldir öýdýäňmäý :D06:58

      Ertir
      SAÝT 02 Sentýabr, 2013ý (04:31)
      Köp kişiniň diňe "Pikirler" dälde bloglara has üns berýänligi üçin, indi şahsy sahypaňyzda, birinji açyljak sahypany saýlap bilers...Köp kişiniň diňe "Pikirler" dälde bloglara has üns berýänligi üçin, indi şahsy sahypaňyzda, birinji açyljak sahypany saýlap bilersiňiz. Toparyň administratorlary hem saýlap biler. Toparyň öz saýdyna girilende, ilki "Bloglar" açylmalymy ýa-da "Pikirler".
      3 sany teswir
      kuraldyshy: Hiç topara agza bolmadygym üçin düşünmedim04:33
      Giggs: menem shuny aydayyn diyipdimay04:33
      Moussa Sow: düşünmedim...04:34

       Ertir
       SAÝT 01 Sentýabr, 2013ý (14:16)
       Şahsy sahypada üýtgeşme geçirildi. Hasabymy üýtget ýere girip, arka fon saýlap bilersiňiz. Aşakdaky ýaly görnüşde çykýar
       22 sany teswir
       Twinkle: temada ilki shahsy sahypa name zat, name ucin gerekdigi barada dushundirish yazmaly ekeniñ14:23
       agajanh: @Twinkle, şahsy sahypaň näme üçin gerek däldigini bilmeýäne şahsy sahypa nämesine gerek14:25
       agajanh: gerekdigini *14:25

        Ertir
        SAÝT 01 Sentýabr, 2013ý (01:27)
        Toparlaryň içinde täze sazlama goşuldy. Pikirler bölüminde kimler ýazyp bilýändigini saýlap bilersiňiz. Meselem toparyň içindäki agzalar ýa-...Toparlaryň içinde täze sazlama goşuldy. Pikirler bölüminde kimler ýazyp bilýändigini saýlap bilersiňiz. Meselem toparyň içindäki agzalar ýa-da diňe administrator. Soň hem toparyň adyndan ýazylan pikirler indi toparyň ady bilen görkezilýär.
        18 sany teswir
        Gowşut: hawa, başgalaram bellär ýaly bolsa gowy01:40
        Rain: Gowşut kinomania menam goş yazyana :)14:19
        Rain: @Gowşut kinomania menam goş yazyana :)14:19

         Ertir
         SAÝT 31 Awgust, 2013ý (11:54)
         @Agajanh Ertir.com'da Täze topar açjak bolaňda, Ertir.com'daky Puluňada acyp bolsa.. Teklip,
         5 sany teswir
         Binladen: Hawa, oňarypsyň şony, 500Bal gaty kän bolya yogsam12:01
         msmaad: bah shuna onarypsynow12:01
         Dukak: Amatlyja bolupdy.12:01

          Ertir
          SAÝT 30 Awgust, 2013ý (05:31)
          Toparyň içinde ýazgy ýazmak üçin, Pikir ýazylýan ýeriň ýokarjygyndan haýsy topara degişlidigini saýlamaklyk ýeterlik.
          4 sany teswir
          Arantes: @karizma sana yakishtiramadim ya bu soruyu, bunu anlamicak kadar gerizekali deildirsin ;)07:53
          karizma: Yo indi nama gerekga şu :) @Arantes 07:54
          Arantes: @agajan erkek bol, wap'da hem duzetsene toparlary07:54

           Ertir
           SAÝT 30 Awgust, 2013ý (05:21)
           Toparlarda üýtgeşmeler geçirildi. Esasy üýtgeşme, toparyň içinde pikir paýlaşmak mümkinçiligidir. Ýakyn günlerde beýleki aýratynlyklary hem ...Toparlarda üýtgeşmeler geçirildi. Esasy üýtgeşme, toparyň içinde pikir paýlaşmak mümkinçiligidir. Ýakyn günlerde beýleki aýratynlyklary hem goşmagy planlaýarys.
           11 sany teswir
           mia: indi name etmeli men?05:26
           agajanh: wapdan girip ýazaýmasaň.05:27
           mia: ok05:27

            Ertir
            SAÝT 27 Awgust, 2013ý (13:23)
            Ertiriň arka tarapynda birgiden ýalňyş edilen zatlary düzeltdik, tizlige azajyk täsir edendir.
            4 sany teswir
            Δ-χαυse: Arkasy nirde mun?13:26
            agajanh: @Δ-Χαυs, arkasy kodlaň içinde. :)13:27
            Δ-χαυse: @agajanh, men bolsa onurgasyny,pilchesini gözlap yorna:-)13:28

             Ertir
             SAÝT 27 Awgust, 2013ý (03:04)
             Indi diňe bir agzanyň pikirlerini hem filter edip bilersiňiz. Meselem Gowşut agzanyň paýlaşan bloglary, wideolary aýratyn görip bolýar....Indi diňe bir agzanyň pikirlerini hem filter edip bilersiňiz. Meselem Gowşut agzanyň paýlaşan bloglary, wideolary aýratyn görip bolýar.
             5 sany teswir
             Neutron: Gowy habar03:06
             agajanh: @Twinkle, şahsyda iberäý, beýle näme surat.03:06
             mezhnun2: yazan mowzugymy pozup bilyan. pikirimem pozup bilyanmi03:09

              Ertir
              SAÝT 26 Awgust, 2013ý (03:36)
              Indi pikirleriň içinden çykmazdan filterleri ulanyp bilersiňiz... Meselem dostlarym, haýsy bloglary okamagy maslahat berýäler, ýa-da haýsy w...Indi pikirleriň içinden çykmazdan filterleri ulanyp bilersiňiz... Meselem dostlarym, haýsy bloglary okamagy maslahat berýäler, ýa-da haýsy wideolary paýlaşypdyrlar.
              5 sany teswir
              agajanh: Meselem, Suratlar saýlap, Ähli kişiňki diýseň hemme kişiň paýlaşan suratlary çykýa.03:41
              Gowşut: düşündim03:42
              Arantes: dinge pikirler yok ekena, suratsyz, blogsyz, videosyz, gifsiz dingeje pikir okajak bolsam yoga beyle filtr03:46

               Ertir
               SAÝT 25 Awgust, 2013ý (18:57)
               Kimler saýtda diýen ýer ýene-de öňki halyna getirildi.
               13 sany teswir
               agajanh: @ .KariZMAA, çat diýip zat ýok diňe. Öňki ýaly adynyň gyrasyndaka basaňda açylýar.19:04
               Minaal: hya, dogry19:05
               karizma: hm duşnikli19:12